Tuesday, May 23, 2017

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Anuprayoga kinva anuprayoga, je divha'isesaci karyaksamata vadhavatata, Android sophtave'ara devhalapamenta kita ani anekada java programinga bhasa vaparuna lihitata. Java C/ C ++ saha ekatrita kele ja'u sakate, ekatrita na kelelya dipholta ranata'imacya nivadisaha je cangale C ++ samarthana denyasa madata karate. Progreminga bhasa dekhila samarthita ahe, jari anuprayoga programinga intaraphesacya maryadita setasaha. SDK madhye devhabagara, sophtave'ara layabrari, QEMU, dasta'aivajikarana, namuna koda ani tyutoriyalavara adharita hamdaseta emuletaraca samavesa asalelya vikasa sadhanan ca eka sarvasamavesaka san ca samavista ahe. Suruvatila, amdro'ida devhalapamenta tula plu'ala vaparuna Google cya ekatmika vikasa paryavarana eklipsa hote; disembara 2014 madhye, Google ne amdro'ida a̔eplikesana devhalapamentasathi prathamika IDE mhanuna, intelija ayade'i'evara adharita amdro'ida studi'oci ghosana keli. Si kinva si ++, Google a̔epsa invhentara, navasikya programarasathi drsyamana vatavarana, ani vividha krosa pletaphorma moba'ila veba a̔eplikesansa phremavarksamadhye eplikesansa kinva eplikesansasathi mula vikasa kita yasaha itara vikasa sadhane upalabdha aheta.

Janevari 2014 madhye, Google ne mula a̔eplikesana selamadhye gundalalelya, Android vara kroma ecati'ema'ela 5 veba eplikesana posta karanyasathi apace kordovhavara adharita eka arakhada ughada kela. Android madhye trtiya-paksa anuprayogan ci vadhati nivada ahe, je vaparakartyandvare anuprayogaci Android anuprayoga pekeja pha'ila da'unaloda karuna ani sthapita karuna kinva a̔eplikesana sto'ara programa vaparuna da'unaloda karuna vaparakarte vaparakartyanna te sthapita, adyayavata karanyaci ani tyan ce divha'isesa gugala ple sto'ara he prathamika upakaranan ce sto'ara ahe je Android divha'isesavara sthapita hote je Google cya susangatata avasyakatan ce palana karate ani Google moba'ila seva sophtave'arala paravana dete. Google Play Store vaparakartyanna Google ani trtiya-paksa vikasakanni prakasita kelele anuprayoga bra'ujha, da'unaloda ani adyatana karanyaci paravanagi dete; julai 2013 madhye, Play Store madhye Android sathi upalabdha ekapeksa adhika dasalaksa anuprayoga upalabdha aheta. Julai 2013 paryanta 50 biliyana anuprayoga sthapita kele gele aheta. Kahi vahaka Google Play anuprayoga kharedisathi theta keriyara bilinga ophara karatata, jethe anuprayogaci kimmata vaparakartyacya masika bilamadhye jodali jate. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

No comments:

Post a Comment